Kaubandustegevuse registreerimine ja kontaktid Võrus

Kauplejal ja kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris. Nimetatud kohustus tuleneb majandustegevuse registri seadusest ja kaubandustegevuse seadusest.

Kaubandustegevus jaguneb järgmiselt:
• hulgikaubandus;
• jaekaubandus;
• toitlustamine, teenindus;
• tänava- või turukaubanduse korraldamine või
• kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.

Registreerimistaotlus tuleb esitada tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Kauba või teenuse müügiks rändkaupluses või tegevuskohas, mis paikneb sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongis, või ilma tegevuskohata esitatakse registreerimistaotlus taotleja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.[...]

Kaubandustegevuse registreerimine
Võru linnas tegutseda sooviv kaupleja või kaubanduse korraldaja peab esitama:
paberkandjal vormikohase reg taotluse Võru Linnavalitsusse aadressil Jüri 12, Võru

E-R 8.00-17.00
Linnakantselei (registripidaja Sirje Randver)
Telefon: 785 0914

• või digitaalselt allkirjastatult e-postile: sirje.randver@voru.ee

Enne registreerimistaotluse esitamist tuleb tasuda Riigilõiv. 19.17 eurot kanda Linnavalitsuse kontole 10402007003009 SEB Pank või 221013390065 Swedbank AS, selgitusse „tasu registreeringu vormistamise eest“.

Lisaks registreerimistaotlusele peab:

1) kaubanduse korraldaja esitama avalikul üritusel kaubanduse korraldamiseks selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku, v.a kui ta on ise ka selle ürituse korraldaja;
2) kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust rändkauplusest, mille müügikohad paiknevad teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, esitama nende müügikohtade asukohajärgse valla- või linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku.

Registreerimistaotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Registreeringu muutmine
Registreeringu muutmiseks, sh registreeringu peatamiseks, peatatud registreeringu taastamiseks ja registreeringu kustutamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.
Registreeringu muutmise eest ei pea tasuma riigilõivu.
Registreeringu muutmise taotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus registreeringu tegemiseks majandustegevuse registrisse, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei pea registreeringu õigsust enam täiendavalt kinnitama.
Kui ettevõtja ei esita hiljemalt 15. aprilliks kinnitust registreeringu õigsuse kohta, teavitab haldusorgan ettevõtjat viivitamata kohustuste täitmata jätmisest ning sellest tulenevalt registreeringu peatamisest.
Registreering, mille andmeid ei ole kinnitatud, peatatakse 1. mail.
Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse registreering viie päeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest.
Kinnituse mitteesitamisel kustutakse peatatud registreering 1. novembril.

Juurdepääs registriandmetele
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tagab juurdepääsu andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, registri veebilehelt. Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtteid väljastab nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka valla- ja linnavalitsus kõigi registrisse kantud andmete osas. Võru Linnavalitsuses väljastab ametlikult kinnitatud väljavõtteid Linnakantselei tel 78 50 914.

Taotluste vormid ja juhendid
Registreerimistaotluste vormid, registreeringu muutmise taotluse vormi, registreeringu õigsuse kinnitamise vormi ja vormide täitmise juhendid leiate siit.
Võru Linnavalitsus, ettevõtlusega seotud tel 78 50 918 (Arendusosakond), 78 50 914 (Linnakantselei registripidaja) Jüri 12, Võru
..]


Majutusettevõtte registreerimine ja kontaktid Võrus

1. novembril 2005. a jõustusid turismiseaduse muudatused, mille kohaselt saab ettevõtja osutada majutusteenust majandustegevuse registris registreeritud majutusettevõtte kaudu.
Registreerimistaotlus tuleb esitada majutusettevõtte asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.[...]

Võru linnas tegutseda sooviv majutusettevõte peab esitama:

paberkandjal vormikohase reg taotluse Võru Linnavalitsusse aadressil Jüri 12, Võru

E-R 8.00-17.00
Linnakantselei (registripidaja Sirje Randver)
Telefon: 785 0914

• või digitaalselt allkirjastatult e-postile: sirje.randver@voru.ee

Enne registreerimistaotluse esitamist tuleb tasuda Riigilõiv. 19.17 eurot kanda Linnavalitsuse kontole 10402007003009 SEB Pank või 221013390065 Swedbank AS, selgitusse „tasu registreeringu vormistamise eest“.

Registreerimistaotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Registreeringu muutmine
Ettevõtja on kohustatud teavitama registrit registreeringuandmete muutumisest või majutusettevõtte tegevuse lõpetamisest 5 tööpäeva jooksul.

Registreeringu muutmise taotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus registreeringu tegemiseks majandustegevuse registrisse, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei pea registreeringu õigsust enam täiendavalt kinnitama.

Kui ettevõtja ei esita hiljemalt 15. aprilliks kinnitust registreeringu õigsuse kohta, teavitab haldusorgan (linnavalitsus) ettevõtjat viivitamata kohustuste täitmata jätmisest ning sellest tulenevalt registreeringu peatamisest.

Registreering, mille andmeid ei ole kinnitatud, peatatakse 1. mail.

Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse registreering viie päeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest.

Kinnituse mitteesitamisel kustutakse peatatud registreering 1. novembril.

Juurdepääs registriandmetele
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tagab juurdepääsu andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, registri veebilehelt. Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtteid väljastab nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka valla- ja linnavalitsus kõigi registrisse kantud andmete osas. Võru Linnavalitsuses väljastab ametlikult kinnitatud väljavõtteid Linnakantselei tel 78 50 914.Täiendav info: Võru Linnavalitsus, ettevõtlusega seotud tel 78 50 918 (Arendusosakond), 78 50 914 (Linnakantselei registripidaja) Jüri 12, Võru

Taotluse vormi ja juhendi leiate siit.
..]

notarid

Kontaktid leiad siit


Teede ja tänava sulgemise maksud Võrus

Määruse seiad siit

kehtestatud reklaamimaks

Määruse leiad siit

välireklaami paigalduse eeskiri

Eeskirja leiad siit

Uudiskiri


Kood


Loobu uudiskirjast


EL sotsiaalfond

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus | Räpina mnt 12, 65605, Võru | Tel/faks + 372 6 016 160 | E-post: keik@keik.ee